بروزرسانی: 13:23:3 1396/11/24 کتب تالیف شده

1) کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

2) کتاب روش‌های بههینه‌سازی چندهدفه

روش‌های بهینه سازی چندهدفه

3) کتاب الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن

الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن

4) کتاب برنامه‌ریزی منابع سازمان

برنامه‌ریزی منابع سازمان

5) کتاب شبکه‌های هوشمند

6) کتاب تحقیق در عملیات 1

7)Electronic Supply Network

 

رفتن به بالای صفحه