مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام ایرج ایرج مهدوی
 نام خانوادگی مهدوی
 ایمیل irajarash@rediffmail.com
 سمت ریاست دانشگاه
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام نیکبخش نیکبخش جوادیان
 نام خانوادگی جوادیان
 ایمیل nijavadian@ustmb.ac.ir
 سمت معاون آموزشی، تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام محسن محسن پور فلاح
 نام خانوادگی پور فلاح
 ایمیل m.pourfalah@gmail.com
 سمت مدیر دفتر ارتباط با صنعت
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-معاون پژوهشی و فناوری-حوزه ریاست-01132466165
 
 نام عزیز الله عزیز الله اردشیر بهرستاقی
 نام خانوادگی اردشیر بهرستاقی
 ایمیل
 سمت سرپرست پشتیبانی و منابع انسانی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام عزیزالله عزیزالله اردشیر بهرستاقی
 نام خانوادگی اردشیر بهرستاقی
 ایمیل Ardeshir_b_eng@yahoo.com
 سمت معاونت فرهنگی، دانشجوئی و معاونت پشتیبانی، منابع انسانی و مالی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197583
 
 نام عباس عباس بروجردی
 نام خانوادگی بروجردی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر حراست/مدیر امور اداری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست- 01132466142
 
 نام مهران مهران محمدی
 نام خانوادگی محمدی
 ایمیل mehran.mohammdi12@yahoo.com
 سمت رئیس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر حقوقی-01132466207
 
 نام محسن محسن ابوکاظم پور
 نام خانوادگی ابوکاظم پور
 ایمیل m_aboukazempour@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست امور فرهنگی و فوق برنامه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور فرهنگی-01132466225
 
 نام علی علی راس الحسینی
 نام خانوادگی راس الحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر عمرانی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفترفنی-01132466148
 
 نام سیده نوریه سیده نوریه میرحسینی
 نام خانوادگی میرحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام سیده فاطمه سیده فاطمه عبدالله پور مقری
 نام خانوادگی عبدالله پور مقری
 ایمیل
 سمت مسئول امور دفتری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر ریاست-01132466114
 
 نام علی علی طاهری
 نام خانوادگی طاهری
 ایمیل a_taheri@ustmb.ac.ir
 سمت مدیریت دفتر امور پژوهشی و فناوری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر امور پژوهشی و فناوری-01132466157
 
 نام رامین رامین پازوکی
 نام خانوادگی پازوکی
 ایمیل
 سمت سرپرست روابط عمومی/مسئول حراست فیزیکی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-حراست فیزیکی-01132646204
 
 نام حسین حسین رمضان تبار بهنمیری
 نام خانوادگی رمضان تبار بهنمیری
 ایمیل
 سمت رئیس اداره خدمات و تدارکات
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره تدارکات-01132466123
 
 نام حسین حسین اسمعیل پور
 نام خانوادگی اسمعیل پور
 ایمیل
 سمت کارپرداز
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره تدارکات-0113246616130
 
 نام روح الله روح الله پورشعبان اوشیبی
 نام خانوادگی پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت سرپرست اداره حسابداری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره حسابداری و بودجه-01132466122
 
 نام محمد محمد علیزاده افروزی
 نام خانوادگی علیزاده افروزی
 ایمیل
 سمت مسئول انبار/ حسابدار
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران- انبار-01132466124
 
 نام سید جعفر سید جعفر مهدیزاده
 نام خانوادگی مهدیزاده
 ایمیل jfr_Mehdizadeh@yahoo.com
 سمت سرپرست مرکز رشد و کارآفرینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور کارآفرینی-01132466146
 
 نام مریم مریم شیرپور
 نام خانوادگی شیرپور
 ایمیل
 سمت سرپرست کتابخانه و مرکز اسنادعلمی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-کتابخانه-01132466136
 
 نام رفیده رفیده حدیقی
 نام خانوادگی حدیقی
 ایمیل rhadighi@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات/کارشناس امار و انفورماتیک
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- مرکز فناوری و اطلاعات-01132466141
 
 نام عبدالعلی عبدالعلی صمیمی
 نام خانوادگی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس دفتر آموزش های آزاد
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-روابط عمومی-01132466209
 
 نام باقر باقر رحیم پور کامی
 نام خانوادگی رحیم پور کامی
 ایمیل
 سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دانشجوی دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - حوزه آموزش-01132466126
 
 نام فاطمه فاطمه محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل
 سمت سرپرست اداره آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-حوزه آموزش-01132466145
 
 نام مهیار مهیار یگانگی
 نام خانوادگی یگانگی
 ایمیل
 سمت مسئول تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره امورفارغ اتحصیلان-01132466156
 
 نام فاطمه فاطمه محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل fmk_mohseni@ustmb.ac.ir
 سمت کارشناس آزمایشگاه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- آزمایشگاه-01132466154
 
 نام سیده حسنا سیده حسنا شفیعیان
 نام خانوادگی شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی و سرپرست اداره کارگزینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر نظارت و ارزیابی / تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان-01132466206
 
 نام فضلعلی فضلعلی نیکنژاد
 نام خانوادگی نیکنژاد
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات آموزشی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- خدمات آموزشی-01132466134
 
 نام آذر آذر نقدی اطاقسرا
 نام خانوادگی نقدی اطاقسرا
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- خدمات کامپیوتری ( آموزش )-01132466140
 
 نام محبوبه محبوبه نریمان
 نام خانوادگی نریمان
 ایمیل
 سمت مسئول سایت
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- سایت کامپیوتر -01132466196
 
 نام علی اکبر علی اکبر ایرانمهر
 نام خانوادگی ایرانمهر
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- خدمات کامپیوتری-011324661
 
 نام امید امید پویان مهر
 نام خانوادگی پویان مهر
 ایمیل
 سمت مسئول آزمایشگاه کامپیوتر
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- آزمایشگاه کامپیوتر-01132466135
 
 نام محمود محمود علی نژاد
 نام خانوادگی علی نژاد
 ایمیل
 سمت مسئول کارگاه
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- کارگاهها-01132466175
 
 نام سید جعفر سید جعفر حیدری دیو کلائی
 نام خانوادگی حیدری دیو کلائی
 ایمیل
 سمت مسئول پرونده های تحصیلی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- پرونده های تحصیلی -01132466184
 
 نام زین العابدین زین العابدین قنبرزاده
 نام خانوادگی قنبرزاده
 ایمیل
 سمت سرپرست امور دانشجویی
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره امور دانشجویی-01132466117
 
 نام روح الله روح الله آقابراری
 نام خانوادگی آقابراری
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-نگهبان-01132466112
 
 نام امید امید مهرداد
 نام خانوادگی مهرداد
 ایمیل info@ustmb.ac.ir
 سمت مسئول امور کلاس ها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- امور کلاس ها-01132466147
 
 نام منا منا مومناتی
 نام خانوادگی مومناتی
 ایمیل
 سمت کارشناس امور دانش آموختگان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-خدمات کامپیوتری آموزش-01132466140
 
 نام مهدی مهدی غافری
 نام خانوادگی غافری
 ایمیل
 سمت مدیر امور مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- امور مالی-01132466125
 
 نام طاهره طاهره آقامیرزائی
 نام خانوادگی آقامیرزائی
 ایمیل
 سمت سرپرست دفتر آموزش های آزاد و کارشناس تحصیلات تکمیلی و استعداد های درخشان
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر آموزشهای آزاد-01132466199
 
 نام رامین رامین پازوکی
 نام خانوادگی پازوکی
 ایمیل
 سمت کارشناس فرهنگی و فوق برنامه
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور فرهنگی و فوق برنامه-011324666204
 
 نام تقی تقی شیاری
 نام خانوادگی شیاری
 ایمیل
 سمت خدمات ترابری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره تدارکات -01132466119
 
رفتن به بالای صفحه