مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام ایرج ایرج مهدوی
 نام خانوادگی مهدوی
 ایمیل irajarash@rediffmail.com
 سمت ریاست دانشگاه
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام محسن محسن پور فلاح
 نام خانوادگی پور فلاح
 ایمیل m.pourfallah@ustmb.ac.ir
 سمت معاونت آموزشی و پژوهشی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام عزیز الله عزیز الله اردشیر بهرستاقی
 نام خانوادگی اردشیر بهرستاقی
 ایمیل
 سمت معاونت پشتیبانی دانشجویی و فرهنگی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام باقر باقر رحیم پور
 نام خانوادگی رحیم پور
 ایمیل rc_bagher@gmail.com
 سمت مدیر پژوهش و ارتباط با صنعت
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-معاون آموزشی وپژوهشی -حوزه ریاست-01132466165
 
 نام مهران مهران محمدی
 نام خانوادگی محمدی
 ایمیل mehran.mohammdi12@yahoo.com
 سمت رئیس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر حقوقی-01132466207
 
 نام محسن محسن ابوکاظم پور
 نام خانوادگی ابوکاظم پور
 ایمیل m_aboukazempour@ustmb.ac.ir
 سمت مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-01132466125
 
 نام سیده نوریه سیده نوریه میرحسینی
 نام خانوادگی میرحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام سیده فاطمه سیده فاطمه عبدالله پور مقری
 نام خانوادگی عبدالله پور مقری
 ایمیل
 سمت مسئول پرونده های تحصیلی و بایگانی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر فارغ التحصیلان -32466184
 
 نام روح الله روح الله پورشعبان اوشیبی
 نام خانوادگی پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت حسابدار ارشد و کارشناس برنامه ریزی و بودجه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره حسابداری و بودجه-01132466122
 
 نام محمد محمد علیزاده افروزی
 نام خانوادگی علیزاده افروزی
 ایمیل
 سمت حسابدار و انباردار
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر انبار-01132466124
 
 نام مریم مریم شیرپور
 نام خانوادگی شیرپور
 ایمیل
 سمت سرپرست کتابخانه و مرکز اسنادعلمی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-کتابخانه-01132466136
 
 نام رفیده رفیده حدیقی
 نام خانوادگی حدیقی
 ایمیل rhadighi@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- مرکز فناوری و اطلاعات-01132466141
 
 نام عبدالعلی عبدالعلی صمیمی
 نام خانوادگی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-روابط عمومی-01132466209
 
 نام فاطمه فاطمه محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل
 سمت سرپرست اداره آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-حوزه آموزش-01132466145
 
 نام مهیار مهیار یگانگی
 نام خانوادگی یگانگی
 ایمیل
 سمت سرپرست امورفرهنگی، دانشجوئی و تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور دانشجوئی -32466117
 
 نام فاطمه فاطمه محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل fmk_mohseni@ustmb.ac.ir
 سمت کارشناس آزمایشگاه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- آزمایشگاه-01132466154
 
 نام سیده حسنا سیده حسنا شفیعیان
 نام خانوادگی شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی و آمار و انفورماتیک و کارشناس کارگزینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر نظارت و ارزیابی -01132466206
 
 نام فضلعلی فضلعلی نیکنژاد
 نام خانوادگی نیکنژاد
 ایمیل
 سمت مدیر پشتیبانی و منابع انسانی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره پشتیبانی-32466109
 
 نام آذر آذر نقدی اطاقسرا
 نام خانوادگی نقدی اطاقسرا
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- خدمات کامپیوتری ( آموزش )-01132466140
 
 نام محبوبه محبوبه نریمان
 نام خانوادگی نریمان
 ایمیل
 سمت سرپرست سایت کامپیوتر
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- سایت کامپیوتر -01132466196
 
 نام علی اکبر علی اکبر ایرانمهر
 نام خانوادگی ایرانمهر
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتر و خدمات آموزشی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- خدمات کامپیوتری-32466134
 
 نام امید امید پویان مهر
 نام خانوادگی پویان مهر
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- آزمایشگاه کامپیوتر-01132466135
 
 نام محمود محمود علی نژاد
 نام خانوادگی علی نژاد
 ایمیل
 سمت خدمات فنی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- کارگاهها-01132466175
 
 نام سید جعفر سید جعفر حیدری دیو کلائی
 نام خانوادگی حیدری دیو کلائی
 ایمیل
 سمت مسئول پرونده های تحصیلی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره بایگانی-32466229
 
 نام فضعلی فضعلی نیک نژاد
 نام خانوادگی نیک نژاد
 ایمیل
 سمت مدیر اداره پشتیبانی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره تدارکات-01132466123
 
 نام روح الله روح الله آقابراری
 نام خانوادگی آقابراری
 ایمیل
 سمت جمعدار اموال
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-نگهبان-01132466112
 
 نام امید امید مهرداد
 نام خانوادگی مهرداد
 ایمیل info@ustmb.ac.ir
 سمت مسئول امور کلاس ها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- امور کلاس ها-01132466147
 
 نام مجید مجید صادقی
 نام خانوادگی صادقی
 ایمیل
 سمت خدمات فنی(تاسیسات مکانیکی)
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام بابک بابک شیرازی
 نام خانوادگی شیرازی
 ایمیل
 سمت مدیر دفتر نظارت و ارزیابی، آمار و انفورماتیک
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
 
 نام امیر امیر کرامتی
 نام خانوادگی کرامتی
 ایمیل
 سمت خدمات اداری(نگهبان)
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام منا منا مومناتی
 نام خانوادگی مومناتی
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-خدمات کامپیوتری آموزش-01132466140
 
 نام طاهره طاهره آقامیرزائی
 نام خانوادگی آقامیرزائی
 ایمیل
 سمت کارشناس دفتر هیات اجرائی جذب، تحصیلات تکمیلی و استعداد های درخشان و دفتر آموزشهای آزاد
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر تحصیلات تکمیلی-01132466199
 
 نام رامین رامین پازوکی
 نام خانوادگی پازوکی
 ایمیل
 سمت کارشناس امور دانش آموختگان و نظام وظیفه/سرپرست واحد حراست
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر نظام وظیفه -32466134
 
 نام تقی تقی شیاری
 نام خانوادگی شیاری
 ایمیل
 سمت خدمات ترابری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره تدارکات -01132466119
 
رفتن به بالای صفحه