بروزرسانی: 11:53:50 1401/12/10 لیست دانشکده ها

1.      گروه مهندسی عمران 

       مدیر گروه دکتر فاطمه تجریشی زاهدی       

2.      گروه مهندسی معماری

      مدیر گروه: دکتر معصومه آل رضا

3.      گروه مهندسی مکانیک و  انرژی

      مدیر گروه دکتر علی طاهری آهنگر

4.      گروه مهندسی برق

      مدیر گروه: دکتر علی قاسمی

5.      گروه مهندسی پزشکی

      مدیر گروهدکتر سیده سمیه نقیبی

 

 

 


1.       گروه مهندسی کامپیوتر     

         مدیر گروه: دکترباقر رحیم پور کامی  

2.      گروه مهندسی صنایع  

       مدیر گروه: دکتر ایرج مهدوی    

3.     گروه مهندسی فناوری و اطلاعات    

            مدیر گروه: دکتر ایرج مهدوی     

     1.گروه  حسابداری 

      2.گروه زبان

         مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی  

      3. گروه روانشناسی

           مدیر گروه: زهرا شعبانی سیر چانی 

      4 .گروه مدیریت صنعتی

      5 . مدیریت کسب و کار

          مدیر گروه:  دکتر بابک شیرازی

 

 
رفتن به بالای صفحه