اطلاعیه

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.gut.ac.ir مراجعه فرمایند.
18:18:5 1397/03/06

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.azaruniv.ac.ir مراجعه فرمایند.
18:17:6 1397/03/06

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه نور هدایت در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.
8:2:54 1397/02/24

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه شهاب دانش در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.shahabdanesh.ac.ir مراجعه فرمایند.
8:2:19 1397/02/24

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه خاتم در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.khatam.ac.ir مراجعه فرمایند.
8:1:32 1397/02/24
رفتن به بالای صفحه