665 زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸

به نام خدا

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸

سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

ساعت انتخاب واحد

۹۵ و ماقبل

26 بهمن

ساعت ۹:۳۰ الی ۲۴

ورودی ۹۶

27 بهمن

ساعت ۹:۳۰ الی ۲۴

ورودی ۹۷

28 بهمن

ساعت ۹:۳۰ الی ۲۴

ورودی ۹۸

29 بهمن

ساعت ۹:۳۰ الی ۲۴

ثبت نام با تاخیر برای همه ورودی­ها

30 بهمن

ساعت ۹:۳۰ الی 24


 


تاریخ انتشار: 11:55:45 1398/11/23
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه