479 برگزاری سمینار زنجیره تأمین
برگزاری سمینار زنجیره تأمینبه مناسبت هفته پژوهش معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه سمیناری تحت عنوان زنجیره تأمین با سخنرانی دکتر امیری عارف از دانشگاه کیج بردو فرانسه برگزار نمود.تاریخ انتشار: 9:9:16 1397/10/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه