799 نشست رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزس عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی استان
نشست رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزس عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی استان

روز شنبه مورخ 96/10/23جلسه ای به منظور بحث و تبادل نظر در مورد مسائل و مشکلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی استان با حضور سرکار خانم دکتر داداشیان مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی غیرانتفاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار گردید.

در این نشست به پیشنهاد سرکار خانم دکتر داداشیان و تأیید رؤسای حاضر مقرر گردید کارگروهی جهت بررسی مشکلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی استان تشکیل گردد. به همین منظور 7 نفر از رؤسای دانشگاه ها با انتخاب حضار به عنوان اعضاء کارگروه معرفی گردیدند.

در پایان پروفسور مهدوی ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران به عنوان نماینده دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی استان مازندران در هیأت نظارت و ارزیابی استان با اکثریت آراء انتخاب شدند.

تاریخ انتشار: 8:21:49 24/10/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه