مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام عزیزالله عزیزالله  اردشیر بهرستاقی
 نام خانوادگی اردشیر بهرستاقی
 ایمیل Ardeshir_b_eng@yahoo.com
 سمت معاونت فرهنگی، دانشجوئی و معاونت پشتیبانی، منابع انسانی و مالی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197583
 
 نام محسن محسن  ابوکاظم پور
 نام خانوادگی ابوکاظم پور
 ایمیل m_aboukazempour@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست امور فرهنگی و فوق برنامه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور فرهنگی-01132466225
 
 نام حسین حسین اسمعیل پور
 نام خانوادگی اسمعیل پور
 ایمیل
 سمت کارپرداز
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره تدارکات-0113246616130
 
 نام محمد محمد  علیزاده افروزی
 نام خانوادگی علیزاده افروزی
 ایمیل
 سمت مسئول انبار/ حسابدار
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران- انبار-01132466124
 
 نام مهیار مهیار یگانگی
 نام خانوادگی یگانگی
 ایمیل
 سمت مسئول تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره امورفارغ اتحصیلان-01132466156
 
 نام زین العابدین زین العابدین قنبرزاده
 نام خانوادگی قنبرزاده
 ایمیل
 سمت سرپرست امور دانشجویی
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره امور دانشجویی-01132466117
 
 نام روح الله روح الله آقابراری
 نام خانوادگی آقابراری
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-نگهبان-01132466112
 
 نام رامین رامین  پازوکی
 نام خانوادگی پازوکی
 ایمیل
 سمت کارشناس فرهنگی و فوق برنامه
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور فرهنگی و فوق برنامه-011324666204
 
 نام تقی تقی  شیاری
 نام خانوادگی شیاری
 ایمیل
 سمت خدمات ترابری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره تدارکات -01132466119
 
رفتن به بالای صفحه