مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام محسن محسن  ابوکاظم پور
 نام خانوادگی ابوکاظم پور
 ایمیل m_aboukazempour@ustmb.ac.ir
 سمت مدیر امور دانشجوئی و فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور فرهنگی-01132466225
 
 نام حسین حسین اسمعیل پور
 نام خانوادگی اسمعیل پور
 ایمیل
 سمت مسول امور اداری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره تدارکات-0113246616130
 
 نام روح الله روح الله پورشعبان اوشیبی
 نام خانوادگی پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت حسابدار ارشد و کارشناس برنامه ریزی و بودجه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره حسابداری و بودجه-01132466122
 
 نام محمد محمد  علیزاده افروزی
 نام خانوادگی علیزاده افروزی
 ایمیل
 سمت حسابدار و انباردار
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر انبار-01132466124
 
 نام عبدالعلی عبدالعلی  صمیمی
 نام خانوادگی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-روابط عمومی-01132466209
 
 نام مهیار مهیار یگانگی
 نام خانوادگی یگانگی
 ایمیل
 سمت کارشناس دانشجوئی و تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور دانشجوئی -32466117
 
 نام سیده حسنا سیده حسنا شفیعیان
 نام خانوادگی شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی و آمار و انفورماتیک و کارشناس کارگزینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر نظارت و ارزیابی -01132466206
 
 نام فضلعلی فضلعلی نیکنژاد
 نام خانوادگی نیکنژاد
 ایمیل
 سمت مدیر پشتیبانی و منابع انسانی و مسول اداری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره پشتیبانی-32466109
 
 نام امیر علی امیر علی قنبرزاده
 نام خانوادگی قنبرزاده
 ایمیل
 سمت رئیس اداره پشتیبانی
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-اداره تدارکات-01132466123
 
 نام روح الله روح الله آقابراری
 نام خانوادگی آقابراری
 ایمیل
 سمت جمعدار اموال و خدمات اداری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-نگهبان-01132466112
 
 نام تقی تقی  شیاری
 نام خانوادگی شیاری
 ایمیل
 سمت خدمات ترابری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره تدارکات -01132466119
 
رفتن به بالای صفحه