مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام نیکبخش نیکبخش جوادیان
 نام خانوادگی جوادیان
 ایمیل nijavadian@ustmb.ac.ir
 سمت معاون آموزشی، تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام محسن محسن  پور فلاح
 نام خانوادگی پور فلاح
 ایمیل m.pourfalah@gmail.com
 سمت مدیر دفتر ارتباط با صنعت
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-معاون پژوهشی و فناوری-حوزه ریاست-01132466165
 
 نام علی علی  طاهری
 نام خانوادگی طاهری
 ایمیل a_taheri@ustmb.ac.ir
 سمت مدیریت دفتر امور پژوهشی و فناوری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر امور پژوهشی و فناوری-01132466157
 
 نام سید جعفر سید جعفر مهدیزاده
 نام خانوادگی مهدیزاده
 ایمیل jfr_Mehdizadeh@yahoo.com
 سمت سرپرست مرکز رشد و کارآفرینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور کارآفرینی-01132466146
 
 نام مریم مریم شیرپور
 نام خانوادگی شیرپور
 ایمیل
 سمت سرپرست کتابخانه و مرکز اسنادعلمی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-کتابخانه-01132466136
 
 نام رفیده رفیده حدیقی
 نام خانوادگی حدیقی
 ایمیل rhadighi@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات/کارشناس امار و انفورماتیک
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- مرکز فناوری و اطلاعات-01132466141
 
 نام عبدالعلی عبدالعلی  صمیمی
 نام خانوادگی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس دفتر آموزش های آزاد
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-روابط عمومی-01132466209
 
 نام باقر باقر رحیم پور کامی
 نام خانوادگی رحیم پور کامی
 ایمیل
 سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دانشجوی دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - حوزه آموزش-01132466126
 
 نام فاطمه فاطمه  محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل
 سمت سرپرست اداره آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-حوزه آموزش-01132466145
 
 نام فاطمه فاطمه محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل fmk_mohseni@ustmb.ac.ir
 سمت کارشناس آزمایشگاه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- آزمایشگاه-01132466154
 
 نام سیده حسنا سیده حسنا شفیعیان
 نام خانوادگی شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی و سرپرست اداره کارگزینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر نظارت و ارزیابی / تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان-01132466206
 
 نام فضلعلی فضلعلی نیکنژاد
 نام خانوادگی نیکنژاد
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات آموزشی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- خدمات آموزشی-01132466134
 
 نام آذر آذر  نقدی اطاقسرا
 نام خانوادگی نقدی اطاقسرا
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- خدمات کامپیوتری ( آموزش )-01132466140
 
 نام محبوبه محبوبه نریمان
 نام خانوادگی نریمان
 ایمیل
 سمت مسئول سایت
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- سایت کامپیوتر -01132466196
 
 نام علی اکبر علی اکبر ایرانمهر
 نام خانوادگی ایرانمهر
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- خدمات کامپیوتری-011324661
 
 نام امید امید پویان مهر
 نام خانوادگی پویان مهر
 ایمیل
 سمت مسئول آزمایشگاه کامپیوتر
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- آزمایشگاه کامپیوتر-01132466135
 
 نام محمود محمود علی نژاد
 نام خانوادگی علی نژاد
 ایمیل
 سمت مسئول کارگاه
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- کارگاهها-01132466175
 
 نام سید جعفر سید جعفر  حیدری دیو کلائی
 نام خانوادگی حیدری دیو کلائی
 ایمیل
 سمت مسئول پرونده های تحصیلی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- پرونده های تحصیلی -01132466184
 
 نام امید امید مهرداد
 نام خانوادگی مهرداد
 ایمیل info@ustmb.ac.ir
 سمت مسئول امور کلاس ها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- امور کلاس ها-01132466147
 
 نام منا منا مومناتی
 نام خانوادگی مومناتی
 ایمیل
 سمت کارشناس امور دانش آموختگان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-خدمات کامپیوتری آموزش-01132466140
 
 نام طاهره طاهره آقامیرزائی
 نام خانوادگی آقامیرزائی
 ایمیل
 سمت سرپرست دفتر آموزش های آزاد و کارشناس تحصیلات تکمیلی و استعداد های درخشان
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر آموزشهای آزاد-01132466199
 
رفتن به بالای صفحه