518 اطلاعیه معاونت آموزشی درخصوص برگزاری امتحانات
اطلاعیه  مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷معاونت آموزشی دانشگاه علوم وفنون مازندران  
   شورای آموزشی دانشگاه درجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷درخصوص برگزاری امتحانات موارد زیر را تصویب نمود:
ماده 1 :کلیه امتحانات دانشگاه علوم و فنون مازندران مطابق برنامه اعلام شده توسط امورآموزشی بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می گردد.
تبصره 1 : دانشجویانی که بدلیل بیماری و ارائه مدارک مستدل قادر به حضور در جلسه امتحان نمی باشند ، با هماهنگی استاد درس مربوطه مجاز به امتحان غیر حضوری در بازه زمانی تعیین شده توسط استاد درس می باشند.
تبصره 2 : دانشجویانی که به دلیل بعد مسافت قادر به حضور در جلسه امتحان نمی باشند، با هماهنگی استاد درس مربوطه مجاز به امتحان بصورت غیرحضوری مطابق برنامه اعلام شده توسط مدرس مربوطه می باشند.
تبصره 3 : دانشجویانی که به دلیل شرایط ریسک پذیری خانواده به بیماری کووید 19 ، آمادگی حضور فیزیکی در جلسه امتحان را ندارند ، با هماهنگی استاد مربوطه مجاز به امتحان غیرحضوری می باشند.
توجه: دانشجویانی که دارای شرایط تبصره های 1 تا 3 بوده و قادر به شرکت در جلسه امتحان حضوری نیستند، ملزم به شرکت در امتحان غیرحضوری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (با نظر استاد درس مربوطه) می باشند.
ماده2 : کلیه دانشجویان جهت شرکت درآزمون بصورت حضوری و غیرحضوری ملزم به دریافت کارت آزمون تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ می باشند، عدم دریافت کارت تا تاریخ مذکور به منزله غیبت غیرموجه در جلسه امتحان محسوب و مطابق مقررات رفتار می گردد.                                                                                                    
                       
                                                                                     


تاریخ انتشار: 14:21:9 1399/03/17
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه