1196 بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با شركت مادر تخصصي توانير
بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با شركت مادر تخصصي توانير
بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با شركت مادر تخصصي توانير
در ديدار رياست دانشگاه اقاي پروفسور مهدوي و معاونين اموزشي اقاي دكتر رضائيان و پژوهشي خانم دكتر احمدي اهنگر با معاونت هماهنگي انتقال توانير آقاي مهندس سيد زمان حسيني، زمينه هاي مشترك همكاري دانشگاه علوم و فنون مازندران و شركت مادر تخصصي توانير بررسي و توافقات اوليه صورت گرفت.
در ادامه اين ديدار بنا بر آن شد تا در كميته تخصصي  سرفصل هاي دقيق اموزشي و پژوهشي تعيين گردد.


تاریخ انتشار: 15:6:4 1397/02/10
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه