بروزرسانی: 19:20:18 1396/12/07 لیست دانشکده ها
مهندسی کامپیوتر مدیر گروه: مهندس میلاد ربیعی افرا پلی مهندسی مکانیک مدیر گروه: دکتر محسن پور فلاح مهندسی عمرانمدیر گروه:دکترعزیزالله اردشیر بهرستاقیمهندسی برقمدیر گروه:دکتر محمد رضانژاد امیر دهی مهندسی شیمی مدیر گروه: دکتر محمد رضا امید خواه

گروه مدیریت مدیر گروه: پرفسور ایرج مهدوی گروه مهندسی ITمدیر گروه: مهندس میلاد ربیعی افراپلیگروه مهندسی صنایعمدیر گروه: دکتر علی تاجدین

گروه زبان مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائیگروه علوم پایه مدیر گروه: دکتر شه روز نصریانگروه معارف مدیر گروه: دکتر حلیمیرفتن به بالای صفحه