چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید >> اعضای هیأت علمی

مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیئت علمی دانشکده مدیریت و فناوری

 
سید علی حدیقی
استاد مدعو-
ahadighi[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/a.hadighi/home.aspx
 
محمد بلوریان
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/bolorian/home.aspx
 
بابک
شیرازی
babak[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/bshirazi/home.aspx
 
پروفسور میرمهدی سید اصفهانی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/esfahani/home.aspx
 
حیدر مستخدمین حسینی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/hhoseini/home.aspx
 
پروفسور ایرج
مهدوی
irajarash[at]rediffma...
مرتبه علمی: استاد
 
 
پروفسور ایرج
مهدوی
irajarash[at]ustmb.ac...
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/new/ms/imahdavi/home.aspx
 
نیکبخش
جوادیان
nijavadian[at]ustmb.a...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/javadian/home.aspx
 
اسمعیل خرم
-استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/khoram/home.aspx
 
نظام الدین مهدوی امیری
-استاد مدعو
nezamm[at]sharif.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/mahdaviamiri/home.aspx
 
حسین
محمدیان بیشه
hbmohammadian[at]gmai...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/mohamadin/home.aspx
 
دکتر همایون موتمنی
استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/motameni/home.aspx
 
جواد
رضاییان زیدی
j_rezaeian[at]ustmb.a...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/rezaeian/home.aspx
 
احمد جعفر صمیمی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/samimi/home.aspx
 
بابک
شیرازی
babak[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/shirazi/home.aspx
 
علی
تاجدین
ali_tajdin[at]ustmb.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/tajdin/home.aspx
 
جواد وحیدی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/vahidi/home.aspx
 
محمود یحیی زاده فر
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/yahya/home.aspx
رفتن به بالای صفحه