دوشنبه 29 آبان 1396 - Monday, November 20, 2017

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری (کارشناسی ) سال 96-95

بسمه تعالی

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبریک عید سعیدغدیرخم و با عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1395 پذيرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسيع علم اندوزي و خدمت به مردم شريف ميهن مان مي شوند، بدين وسيله زمان ثبت نام و مدارک لازم به شرح ذیل اعلام می گردد:


روز و تاريخ ثبت نام

ترتيب حرف اول نام خانوادگي

شنبه 95/7/3

الف ب پ ت ث ج چ

يكشنبه 95/7/4

ح خ- د ذ ر ز- ژ س

دو شنبه 95/7/5

ش ص- ض ط ظ- ع غ ف ق ك

سه شنبه 95/7/6

گ ل م ن و - هـ - ي


الف) مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:

هر يك از پذيرفته شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) مي بايست بر حسب موردهاي مندرج در جدول ذيل مدارك لازم را براي ثبت نام در موسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد.

رديف

مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي)

ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تأييديه

توضيح و موارد بررسي

1-1

نظام قديم آموزش متوسطه

اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

- بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.

1-2

گواهي تحصيلي سال ما قبل و2 سال ماقبل ديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با مهرو امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و2 سال قبل ازديپلم

1-3

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته هاي تحصيلي گزينش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي)

2-1

نظام جديدآموزش متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

- تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.

- بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي، اخذ ديپلم و سال ماقبل از ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

 

اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك از سال هاي 1391 الي 1395 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

2-2

اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

2-3

اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

2-4

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك از سال هاي 1384 الي 1393 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات دروس امتحان نهايي سال سوم خود بوده اند لازم است كارنامه ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمايند.

3

مدرك معادل كارداني ويژه دانشجويان اخراجي و انصرافي

اصل مدرك و يا گواهي دانش آموختگي در دوره ي معادل

در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 معاونت آموزشي وزارت متبوع ملاك عمل بوده و بررسي هاي لازم مي بايست براساس اين بخشنامه صورت گيرد. ضمنا قبولي پذيرفته شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه مذكور نمي باشند، لغو خواهد شد.

4

دارندگان مدرك كارداني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ 31/6/95

5

دارندگان مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

اصل و يا گواهي مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش

پايان طرح نيروي انساني تاريخ 31/6/95 براي رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و يا 30/11/95 براي رشته هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.

6

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا 31/6/95 و شرط معدل براي ثبت نام ملاك نمي باشد

7

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

--------------

8

اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط

--------------

9

فرزندان كارمندان دولت

گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين و بازنشستگان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات آموزشي تابعه

براي استفاده از تسهيلات تصويب نامه شماره 22693 ت 19834 هـ مورخ 19/5/1377 هيات وزيران در يكي از رشته هاي تحصيلي مقاطع كارداني و كارشناسي دوره نوبت دوم ( شبانه )

10

كاركنان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته شده در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه)

اصل حكم استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور

حداكثر سن ، 35 سال تمام به هنگام ثبت نام در آزمون سراسري بوده است در غيراينصورت قبولي آنان لغو مي شود

11

كاركنان دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي پذيرفته شده در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه)

اصل گواهي مبني برداشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل سه سال سابقه يكي ازانواع استخدام دراستان محل قبولي

محدوديتي از لحاظ سن ندارند.

12

آموزگار ديپلمه رسمي (قطعي ، آزمايشي و پيماني) وزارت آموزش و پرورش

معرفي نامه رسمي از وزارت آموزش و پرورش (فرم سهميه آموزگاران- شماره 3) با امضاء و مهر رئيس آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط

رشته تحصيلي قبولي: راهنمايي و مشاوره

13

بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاري

1- معرفي نامه مبني بر داشتن 3 سال خدمت اعم از دولتي يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.

2- ارائه مدرك ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه و يا دپيلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش دانشگاهي (حداكثر تا تاريخ 31/6/95 اخذ شده باشد)

رشته تحصيلي قبولي: پرستاري

14

سهميه مناطق محروم

كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصيلي:

- علوم رياضي و فني (صفحات 47 تا 49)

- علوم تجربي (صفحه 59)

- علوم انساني (صفحات 31 و 32)

- هنر (صفحه 18 و 19)

- زبان هاي خارجي (صفحه 28)

پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از استان هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2 باشد.

15

سهميه داوطلبان شهرستانهاي: اهر، ورزقان و هريس (استان آذربايجان شرقي)

كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصيلي:

- علوم رياضي و فني (صفحات 47 تا 49)

- علوم تجربي (صفحه 59)

- علوم انساني (صفحات 31 و 32)

- هنر (صفحه 18 و 19)

- زبان هاي خارجي (صفحه 28)

- بومي يكي از بخش هاي شهرستان هاي ذيربط

- محل اقامت و سال دو يا سوم و پيش دانشگاهي در يكي از بخش ها و يا شهرستان هاي ذيربط باشد.

- تاييديه فرمانداري

16

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان

كدرشته هاي تحصيلي مندرج در دفتر چه شماره 2 كه در قسمت توضيحات قيد گرديده، پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از بخش هاي استان هاي ذيربط باشد

ملاك بومي بودن: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي

17

كليه پذيرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

--------------

18

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

--------------

19

كليه پذيرفته شدگان

6 قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سالجاري

--------------

20

كليه پذيرفته شدگان (برادران)

مدرك وضعيت نظام وظيفه

با توجه به يكي از بند هاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه شماره يك) سال 1395

21

كليه پذيرفته شدگان

اصل وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و...

--------------

 

 

 تاریخ ارسال : 13:58:0 31/6/1395


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه