یکشنبه 26 آذر 1396 - Sunday, December 17, 2017

تاریخ بروز رسانی: 8:54:12 20/1/1396 معاون اداری و مالینام و نام خانوادگی: محسن مجیدی  

                

ارتباط

شماره تماس: 32197583-011

شماره فاکس: 32190118-011

آدرس پست  الکترونیکی: m_majidi@ustmb.ac.ir

آدرس پستی: بابل- خیابان شیخ طبرسی- کوچه سرداران 12- دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه معاونت اداری و مالی


سوابق و مدارک تحصیلی
    1- لیسانس مهندسی برق از دانشکده فنی دانشگاه تبریز
    2- فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران-1373

سوابق آموزشی
1
- عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه مازندران از سال 1358 تاکنون.

2-تدریس دروس:

   1 - ماشین های الکتریکی (1) و (2) و (3) و مخصوص.
   2- مبانی مهندسی برق (1) و (2).
   3- تاسیسات الکتریکی.
   4- مدارهای الکتریکی (1) و (2).
   5- اصول انداره گیری.
   6- الکترونیک صنعتی.
   7- آزمایشگاه اندازه گیری و مدارهای الکتریکی.
   8- آزمایشگاه ماشین های الکتریکی.
   9- کارگاه برق(مدارهای فرمان و موتورپیچی).


سوابق اجرایی
   1- مدیر امور اداری و مالی دانشکده تربیت دبیرفنی بابل به مدت یک سال از سال 1361.
   2- رئیس دانشکده تربیت دبیر فنی بابل به مدت دو سال از سال 1362.
   3- رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران به مدت دو سال از سال 1364.
   4- معاون اداری و مالی دانشگاه مازندران به مدت دو سال از سال 1365.
   5- معاون اداری و مالی دانشگاه مازندران به مدت پنج سال از سال 1371.

                          رفتن به بالای صفحه